Наукові публікації професора C. М. Геряк

 • Shved M. I., Dobrianskyi T. O., Tsuglevich L. V., Heryak S. M. Expediency of сitoprotective treatment of patients with acute myocardial infarction, who were performed percutaneous coronary intervention // Journal of Education, Health and Sport. - 2020;. - 10(2). - Р. 259-271.

 • Pavlovska O.M., Pavlovska K.M., Heryak S.M., Khmil S.V., Gorban N.Ye. Intestinal Disbiosis As a Possible Predictor of Very Early Preterm Labor in pregnant Women With Metabolic Syndrome // Journal of Medicine and Life. - 2020. - Vol. 13. - Р. 1-7.

 • Heryak S.M., Petrenko N.V., Dobrianska V.Y. Prevention of perinatal complications in pregnant women with chronic papillomavirus infection // Pol Med J. - 2020. - XLVIII (285). - Р. 87-92.

 • Hetmaniuk I.B., Fedoniuk L.Ya., Heryak S.M. Microscopic and submicroscopic structure of the heart atria and auricles in condition of the experimental thermal trauma // Journal of Medicine and Life. - 2020. - Vol.13. - Issue.

 • Heryak S.M., Petrenko N.V., Dobrianska V.Y. Prevention of perinatal complications in pregnant women with chronic papillomavirus infection // Pol Merkur Lekarski. - 2020. - XLVIII (285). - Р. 87-92.

 • Bahnii L.V., Heryak S.M., Bahnii N.I. Functional condition of the liver in pregnant with non-alcpgolic steatohepatitis and overweight // Innovative development of science and education. - 2020. - Greece. - Р. 62-63.

 • Геряк С. М., Добрянська В. Ю., Швед М. І., Петренко Н.В. Електролітні порушення та їх корекція у вагітних із пролапсом мітрального клапана // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. - 2019. - № 1 (43). -С. 11-19.

 • Shved M.I., Tsuglevich L.V., Heryak S.M. and Prokopovich O.A. Effectiveness of metabolic therapy in patients with acute coronary syndrome (ACS) - myocardial infarction (MI) with disfunctional liver conditions // The Pharma Innovation Journal. - 2019. - 8(2). - Р. 200-204.

 • Shved M.I., Tsuglevych L.V., Heryak S.M. Optimisation of the prediction of arterial hypertension development in patient with type 2 diabetes mellitus on the background of undifferentiated connective tissue dysplasia // Archive of clinical medicine. - 2019. - Р. 31-38.

 • Humenna I. Ye., Heryak S. N., Dobryanska V. Y. Rational control of arterial pressure during labor in women with arterial hypertension // Ginekol Pol. - 2019. - 91(4). - Р. 122-130.

 • Heryak S.M., Petrenko N.V., Dobrianska V.Yu. Prevention of perinatal complications in pregnant women with chronic papillomavirus infection // Polski Merkuriusz Lekarski: Organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. - 48 (285). - Р. 157-161.

 • Humenna I. Ye., Heryak S. N., Dobryanska V. Y. Rational control of arterial pressure during labor in women with arterial hypertension // Ginekol Pol. - 2019. - 91(4). - Р. 122-130.

 • Геряк С.М., Добрянська В.Ю., Добрянський Т.О., Корда І.В., Швед М.І., Петренко Н.В. Електролітні порушення як предиктор розвитку акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з полапсом мітрального клапана // Збірник наукових праць акушерів-гінекологів України. – 2019. – С. 11-19

 • Heryak S.М, Petrenko N.V. Treatment of preterm labour in women with chronic infections // The Pharma Innovation Journal. - 2018. - Volume: 7. - Р. 338-341.

 • Гуменна І.Є., Геряк С.М., Добрянська В.Ю., Корда І.В. Особливості перебігу пологів і пуерперію у жінок з гіпертензивними розладами // Буковинський медичний журнал. - 2018. - № 4. - C. 11-19.

 • Геряк С.М. Гуменна І.Є., Корда І.В., Добрянська В.Ю. Раціональний контроль артеріального тиску під час пологів у жінок з артеріальною гіпертензією // Збірник асоціації акушерів гінекологів України. - №1-2. – 2018. – С. 51-57.

 • Швед Н.И., Прокопович Е.А., Геряк С.Н. Эффективность биофлавоноидов и РНК-содержащих препаратов в комплексном лечении больных инфарктом миокарда и нарушениями функционального состояния печени // Лікарська справа. - №1. – 2018. - C. 46-55 .

 • Heryak S.M., Humenna I.Ye., Shved M.I. Ways of endothelial dysfunction correction in pregnant women with arterial hypertension // The Pharma Innovation Journal. - 2018.- 7(4). - Р. 351-355.

 • Shved М.І., Heryak S.M., Martynyuk L.P. et al. Emergency medicine (questions and answers) : study guide. - 2018. – Тernopil. – ТSMU. - Р. 344.

 • Швед М.І., Геряк С.М., Липовецька С.Й., Левицька Л.В., Ляхович Р.М., Мартинюк Л.П., Кіцак Я.М. Досвід використання віртуальних навчально-самоконтролюючих програм у симуляційно-тренінговій підготовці студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги // Медична освіта. - 2018. - № 1. – С. 119-124.

 • Heryak S.M., Humenna I.Ye., Shved M.I. Ways of endothelial dysfunction correction in pregnant women with arterial hypertension // The Pharma Innovation Journal. - 2018. - 7(4). – Р. 355.

 • Геряк С.М., Сак І.М., Добрянська В.Ю., Трояненко А.М.. Сучасні способи профілактики ускладнень після операції кесаревого розтину – можливості операційної медичної сестри // Медсестринство. - 2018. - №2. - С. 66-69.

 • Добрянська В.Ю., Геряк С.М., Швед М.І. Предиктори екстрасистолічної аритмії та її лікування у вагітних із первинним пролапсом мітрального клапану // Вісник наукових досліджень. - 2018. - № 2. – С. 87-96.

 • Швед М.І., Липовецька С.Й., Геряк С.М., Ляхович Р.М., Левицька Л.В., Сидоренко О.Л., Кіцак Я.М., Мартинюк Л.П., Прокопович О.А., Гурський В.Т. Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги // Медична освіта. – 2018. - № 2. – С. 119-124.

 • Швед М.І., Гринчук У.І., Піговська Ю.А., Швед А.М., Геряк С.М. Ендотелійпротекторна ефективність тіворелю у хворих на діабетичну ретинопатію // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 2. – С. 195-203.

 • Геряк С. М., Гуменна І. Є., Швед М. І. Особливості перебігу гестації у жінок із гіпертензивними розладами (ретроспективний аналіз) // Вісник наукових досліджень. - 2017. - № 2. - С. 114-117.

 • Гуменна І.Є., Геряк С.М., Швед М.І. Корекція змін функціонального стану ендотелію, системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у вагітних з артеріальною гіпертензією // Здоровье женщины. – 2018. - № 2 (128). - С. 69-74.

 • Геряк С.М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Якимчук О.А. Патогенетичні підходи до лікування передчасних пологів на тлі хронічного вогнища інфекції // Здоров’я жінки. - 2017 - №3. - С. 88-92.

 • Геряк С. М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Куценко В.В., Корда І.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є. Місце антибіотикотерапії (Левоксимеду) в прегравідарній підготовці жінок групи ризику внутрішньоутробного інфікування // Здоров’я жінки. – 2017. - №10. - С. 88-92.

 • Геряк С.М. Екстренна та невідкладна медична допомога // Посібник для лікарів-інтернів з підготовки до складання ліцензійного іспиту «Крок-3» : посібник. – 2017. - Тернопіль: ТДМУ. – С. 384.

 • Основи фітотерапії і гомеопатії. Посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / Волошин О.І., Васюк В.Л., Волошина Л.О. та ін. – Чернівці : «Місто», 2017. – 608 с..

 • Shved M.I., Prokopovych O.A., Lypovetska S.Yo., Heryak S.M., Kitsak Ya.M. Efficiency of bioflavonoid quercetin and RNA-containing drug sodium nucleinat in complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disorders // Health Problems of Civilization. - 2017. - Vol. 11 Iss. 4. – P. 293-300.

 • Швед Н.И., Геряк С.Н., Киричок И.Б., Кицак Я.М., Бойко Т.В. Обоснованность гормонозаместительной терапии у больных стабильной стенокардией и субклиническим гипотериозом, проживающих в йоддефицитных регіонах // Лікарська справа. – 2017. - №8. – С. 25-32.