Монографії, видані викладачами кафедри:

    1. Геряк С.М. Метаболічний синдром і вагітність : монографія / С. М. Геряк, А. В. Куценко, І. В. Куценко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 136 с., іл.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

  1. Патент № (19)UA (11) 131460 (13)U (51) МПК (2018.01) A61K 31/00 A61Р 9/12 (2006.01) A61Р 15/04 (2006.01) - на корисну модель (72) Гуменна І.Є. (UA), Геряк С.М. (UA), Швед М.І. (UA) (54) Спосіб лікування гіпертензивних розладів під час вагітності і пологів. Номер заявки u201808849. Заявлено 20.08.2018; Опубл. 10.01.2019. Бюл. № 1.
  2. Спосіб лікування вагітних із гіпоксією плоду / Швед М.І.. - патент на винахід UA 81068 МПК А61К 31/79 А61Р 9/14. – № а200603446. Заявлено 30.03.2006. Опубл. 26.11.2007. - Бюл. «Промислова власність» №19.
  3. Спосіб лікування вагітних із фетоплацентарною недостатністю / Геряк С.М.. - патент на винахід UA 81066, МПК А61К 31/195 А61Р 37/02. – № а200602957. Заявлено 20.03.2006. Опубл. 26.11.2007. - Бюл. «Промислова власність» №19.