Більше 10 років в Тернопільському медичному університеті навчаються студенти з інших країн і їх кількість зростає з кожним роком, від 2-5 студентів на курс у 1997 року до понад 1000 у 2012 році з понад 60 країн світу. Крім того, навчання відбувається відповідно до вимог Європейської кредитно-модульної системи, а це в свою чергу вимагає створення відповідної навчально-методичної бази та лекцій як для студентів, так і для викладачів, більш ретельного контролю за процесом навчанням іноземних студентів. З метою покращення організаційної та навчальної роботи серед іноземних студентів було створено факультет іноземних студентів до складу якого увійшло 5 кафедр, однією з яких є кафедра акушерства та гінекології № 2.

Кафедра акушерства та гінекології №2 факультету іноземних студентів створена 1 червня 2009 року шляхом реорганiзацiї кафедри акушерства та гiнекологiї медичного факультету. Новостворену кафедру очолила молодий і енергійний фахівець доктор медичних наук Світлана Миколаївна Геряк. В даний час на кафедрі працює 5 доцентів – Багній Наталія Іванівна, Стельмах Олена Євгенівна, Корда Інна Володимирівна, Петренко Наталія Володимирівна, Ониськів Богдан Омелянович, 2 асистенти - Біагній Ліна Вікторівна, Олексяк Олена Ігорівна та лаборант Лотоцький Орест Володимирович.

Колектив кафедри (зліва на право): лаборант Н.М. Ратушняк доц. Н.І.Багній, доц. О.Є. Стельмах, проф. С.М.Геряк, доц. Н.В. Петренко, доц. І.В.Корда, ас. Л.В. Багній, ас. Олексяк О.І. (2019 рік)

Колектив кафедри (зліва на право): доц. Н.І.Багній , доц. І.В.Корда , проф. С.М.Геряк, доц. Н.В. Петренко (2011 рік)

Всі викладачів мають сертифікати про володіння іноземною мовою. Проф. С.М. Геряк (2018) Pearson Edexcal Level I Certificate in ESOL International (CEF B 2), доц. Н.І. Багній (2018), доц. І.В. Корда (2018), доц. Петренко Н.В. (2019) доц. Стельмах О.Є. (2019) - Сambridge English Level 1 Certificate in ESOL International First Grade C (Counsil of Europe Level B 2).

На кафедрі створено належні умови для якісного навчання студентів та роботи викладачів. Матеріально-технічна база кафедри поповнилася сучасним обладнанням (манекени, компютери, відеокомплекс), що дозволяє забезпечити високу якість навчання.

Студенти мають усе необхідне для навчання та одержання не лише теоретич­них знань, практичних навичок і вмінь.

Рівень підготовки фахів­ця у таких випадках не обмежується лише теоретичними знаннями, а мусить бути підкріплений практичними навичками. І тільки такий фахівець буде конкурентноспроможним, тому що головна вимога до сучасного фахівця це вміння мислити і діяти, приймати рішення у склад­них, нетипових ситуаціях.

На кафедрi навчаються іноземні студенти IV, V, VІ курсів медичного факультету та навчально-наукового інституту медсестринства. Студенти ІV курсу вивчають гінекологію, V курсу – фізіологічне та патологічне акушерство, VІ курсу – клінічне акушерство та гінекологію, навчально-наукового інституту медсестринства – особливості сестринського догляду за жінками під час вагітності, пологів, післяпологового періоду та з гінекологічними захворюваннями. Навчання ведеться за денною, дистанційною та заочною формами.

доц. Багній Н.І. читає лекцію для студентів 5 курсу (2012 рік)

Викладачі приклали багато зусиль для створення відповідної навчально-методичної бази.

Навчання здійснюється відповідно до розроблених програм, які затверджені Центральним методичним кабiнетом МОЗ України. На кафедрі створена потужна методична база. До всіх циклів розроблено методичні рекомендації для студентів та викладачів, матеріали підготовки до лекцій та практичних занять, мультимедійні презентації лекцій, ситуаційні задачі, питання для семестрового тестового іспиту, повністю заповнена тестовими питаннями база Moodle. Методична інформація постійно удосконалюється та оновлюється ілюстрованим матеріалом (таблиці, малюнки) та новими даними.

На кафедрі проводиться активна робота з вдосконалення методів і форм навчання із залученням інноваційно-навчальних технологій. Саме це створює умови для стимулювання системної самостійної роботи студентів, підвищує якість здобутих ними знань, запроваджує здорову конкуренцію в навчанні, покращує об'єктивність оцінювання знань та розвиває їх творчі здібності. Для досягнення даної мети під час практичних занять широко використовуються активні форми навчального процесу, що підвищує зацікавленість студентів в отриманні професійних знань та умінь, а також розвитку клінічного мислення. Основними формами такої роботи є впровадження в навчальний процес проблемних ситуацій, виконання творчих завдань за окремими темами дисципліни.

Успішна реалiзацiя навчальної програми результатом якої є виховання майбутнього медичного фахівця з високим рівнем знань і вмінь можлива завдяки використанню новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій тік і потужної клiнiчної бази кафедри. Для застосування отриманих теоретичних знань в практиці розроблено тренувальні навчальні історії «Стацiонарна карта обстеження вагітної, породіллі» та «Історія хвороби гiнекологiчної хворої». Колектив кафедри є співавторами підручника з виконання медсестринських практичних навичок та комуніативних навичок. Планується видання навчально-методичного посiбника з акушерства для іноземних студентів.

доц. Стельмах О.Є. проводить практичне заняття (2013 рік)

Практично-орієнтована система освіти, яка запроваджена в нашому університеті, дає можливість вже зі студентських років майбутнім лікарям активно приймати участь в оглядах вагітних, роділь, породіль, гінекологічних хворих та новонарод­жених дітей, працювати біля ліжка хворого з реальним пацієнтом під контролем викладача, детально вивчати медичну документацію, з наступною інтер­пре­тацією ре­зультатів клініко-лабораторних та інструменталь­­них обстежень.

Такий підхід у роботі вже зі студентських років примушує студента не лише від­по­ві­дати на запитання – яка це патологія, але й детально виявляти та аналізувати причини її появи, прогнозувати наслідки, шукати шляхи до її запобігання та уник­нення, будувати алгоритми лікування, обирати для діяльності щось конкретне тобто вирішувати клінічні завдання різних рів­нів складності. А вміння виділити конкретне з великого накопиченого під час вивчення матеріалу – це і є конкретний кінцевий результат навчання.

Отже, на кафедрі створені добрі умови для засвоєння необхідного теоре­тич­ного матеріалу та оволодіння практичними навичками, що є необхідним для якісної під­го­товки студентів до складання випускних іспитів на достатньо високому рівні.

Однією з складових якісної підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців є залучення студентів до науково-дослідної роботи. Найбільш важливими завданнями в цьому напрямку є створення умов для безперервного взаємозв'язку між навчальним процесом та проведенням наукових досліджень з використанням потужного науково-технічного потенціалу університету. Вмінням проаналізувати отримані результати, узагальнити їх та зробити висновки сприятиме підготовці висококваліфікованого спеціаліста, формуванню та зростанню наукових шкіл. На кафедрі працює науковий гурток який відвідують 15 студентів, проходить навчання за програмою студент – майбутній науковець. Науково-дослідні роботи виконуються спільними зусиллями співробітників кафедри та студентів. Як правило студенти-гуртківці продовжують займатися науковою роботою навчаючись в магістратурі, клінічній ординатурі та аспірантурі.

проф. С.М.Геряк, доц. Н.В. Петренко з гуртківцями в кабінеті УЗД (2014 рік)

Сферою наукових інтересів кафедри є проблематика екстрагенітальної патології в акушерській практиці та гінекології, ведення вагітних з дисфункцією плаценти, діагностика антифосфоліпідного синдрому, вивчення тромботичних і геморагічних порушеннь як причини втрати плоду, діагностика, лікування та профілактика запальних захворювань жіночих статевих органів, інфекцій-маркерів пухлин жіночих статевих органів, ендокринна гінекологія, методика ведення пологів у пологовому залі сімейного типу, патологічних та передчасних пологів, гестози, прогресування ендометріозу після пологів та кесарського розтину, ведення вагінальних пологів після кесарського розтину.

На основі проведених досліджень розроблено новi методи лiкування запальних захворювань внутрішніх статевих органів за допомогою ентеросорбентів, антиоксидантів, антисептиків, імуномодулярів, протефлазиду, лазерного випромінювання, імунних порушень, порушень пер оксидацій у вагітних із субклінічним гіпотиреозом, анемією, екстрагенітальною петологією, фетоплацентарної дисфункції у вагітних, синдрому затримки розвитку плода, попередження дистресу плода у жінок із метаболічними порушеннями, попередження передчасного розриву навколоплодової мембрани у жінок із групи ризику по невиношуванню, ведення вагітних із артеріальною гіпертензією на фоні порушень ліпідного обміну залежно від гемодинамічних типів кровообігу, застосування ламінарій у вагітних групи ризику з метою підготовки пологових шляхів до пологів, ведення передчасних пологів при тривалому безводному проміжку, профілактики кровотеч в ранньому післяпологовому періоді, профілактики гнійно-септичних ускладнень у жінок після акушерських операцій, корекція клімактеричних порушень у жінок з доброякісними пухлинами матки тощо, які оформлені у вигляді 4 інформаційних листів та 10актів впровадження.

проф. С.М.Геряк виступає на конференції (2015 рік)

Працівники кафедри постійно поглиблюють свої теоретичні знання приймаючи участь у численних міжнародних, всеукраїнських та обласних наукових конференціях. Результати наукових доробок широко висвітлюються на конференціях, з’їздах, конгресах, форумах, публікуються в сучасній науковій літературі, впроваджуються в практичну роботу родопомічних закладів як області так і України. З метою впровадження нових методів діагностики, лікування та профілактики складної акушерсько-гінекологічної патології та невідкладних станів кафедра проводить обласні та районні науково-практичні конференції із залученням провідних фахівців України.

Кафедрою були проведені наступні науково-практині конференції:

«Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній практиці» (2011), «Актуальні питання сучасного акушерства» (2012), «Внутрішня патологія в акушерстві та гінекології» (2013), "Жіноче здоров'я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» (2016, 2017, 2018, 2020).

Учасники конференції "Кровотечі в акушерстві: від міфів до практики" (зліва направо): А.В. Куценко, доц. Н.В.Петренко , Professor Dr. Christopher B-Lynch, проф. С.М.Геряк , Sir Sabaratnam Arulkumaran, проф. Л.Б.Маркін (2012)

Невід’ємним і одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри є лікувальна робота, яка базується на державних програмах «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року», «Національний план дій з реалізації Конвенції ООН про права дитини».

Доц. Н.В. Петренко проводить тренінг "Планування сімї" (2015 рік)

Клінічною базою кафедри є обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина», лікувальний заклад ІІІ рівня надання медичної допомоги жінкам та новонародженим дітям, який є колектором складної багатогранної акушерської та гінекологічної патології як області так і міста. Перинатальний центр розрахований на 195 ліжок, в своєму складі має сучасні добре оснащені два пологових відділення на 65 ліжок, відділення акушерської та екстрагенітальної патології на 50 ліжок, відділення реанімації та інтенсивної терапії, віддлення неонатального догляду, відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених, консультативну жіночу консультацію з центром планування сім’ї, два гінеколоігчни відділення на 80 ліжок, відділення пренатальної діагностики, клінічну, біохімічну, бактеріологічну лабораторію.

Клінічна база кафедри Тернопільський обласний перинатальний центр "Мати і дитина" (2016 рік)

Робота співробітників кафедри та практичної охорони здоров’я будується на взаємопорозумінні та підтримці, бо об’єднує всіх нас одна мета – вибір оптимального вирішення питання підвищення якості життя кожної конкретної пацієнтки.

За впровадження європейських стандартів надання допомоги матері та дитині, до якого активно долучаються працівники кафедри, клінічній базі – перинатальному центру «Мати та дитина» серед небагатьох інших закладів України було присвоєно статус закладу «Лікарня, доброзичлива до дитини».

Виходячи з проекту «Нове життя – нова якість материнства та дитинства» кафедра в своїй роботі керується необхідністю впроваджувати високоефективні медичні технології, забезпечувати високий рівень лікувально-діагностичного процесу, в результаті чого стане можливим надання медичної допомоги жінкам із наявною будь-якою екстрагенітальною патологією чи у разі патологічного перебігу вагітності.

Завідувачем кафедри регулярно проводяться обходи у вiддiленнях лікувального закладу, консультативнi прийоми у жiночiй консультації, ургентні чергування по перинатальному центру та регіональному центру екстреної медичної допомоги, виконуються складні оперативні втручання. Доценти та асистент проводять курацію хворих у вiддiленнях, чергують по перинатальному центру, ведуть консультативні прийоми в жіночій консультації. Працівники кафедри приймають активну участь у веденні жінок зі складною акушерською та гінекологічною патологією. Колектив кафедри приймає участь у проведенні клінічних патолого-анатомiчних конференцій проводячи експертну оцінку випадків перинатальної та материнської смертності на високому рівні.

Обхід у Відділі анестезіології та інтенсивної терапії (зліва на право): А.І.Артимович , проф С.М.Геряк , доц. Н.В.Петренко , доц. Н.І.Багній , О.І.Процьків (2012 рік)

Всі працівники кафедри постійно підвищують свою лікарську кваліфікацію, в 2011 році атестовані на вищу та першу категорію по спеціальності «акушерство та гінекологія». Геряк С.М. пройшла спеціалізацію по перинатальній охороні плода, захворюваннях серця при вагітності, ендокринній гінекології, Корда І.В. – по ультразвуковій діагностиці в акушерстві та гінекології, Багній Н.І. – по кольпоскопії, Стельмах О.Є. – по лапароскопії і новітніх технологіях лікування безпліддя, Петренко Н.В. - "Перинатальна охорона плода" (м. Зальцбург, Австрія) та по програмі міжнародного обміну в університеті імені грента МакЮена (Едмонтон, Канада). У перспективі планується проводити виїзні спеціалізовані консультативні прийоми в районах області з метою підвищення рівня надання первинної і вторинної медичної допомоги.

доц. Петренко Н.В. на стажуванні пло програмі "Перинатальна охорона плода" (м. Зальцбург, Австрія) (2013 рік)

На кафедрі велика увага приділяється виховній роботі зі студентами. Співробітники кафедри регулярно відвідують закріплені за кафедрою кімнати в гуртожитках, проводять бесіди зі студентами на найактуальніші соціально-побутові теми суспільного життя. З кураторськими групами проводяться зустрічі, вечори інтернаціональної дружби, де студент можуть ближче ознайомитися зі звичаями і традиціями України, країни в якій вони тимчасово проживають, з іншого боку познайомити викладачів з культурою своєї країни. Така консолідація дозволяє швидше налагодити стосунки між викладачами та студентами.

Зустріч з ветеранами кафедри (2017 рік)

У перспективі розвитку кафедри акушерства та гінекології №2 концентрація молодих, енергійних науковців, які вже мають певні наукові та практичні досягнення в галузі акушерства та гінекології, подальше розширення і поглиблене впровадження в навчальний процес комп’ютерних інформаційних технологій з метою забезпечення постійного комунікативного зв’язку між викладачем та студентом, обладнання фантомного класу для відпрацювання практичних навичок студентами, виховання професійно вмотивованих потреб студентів в засвоєнні нових знань, умінь у сфері сучасної медицини за рахунок акумуляції інформації з різних джерел, її систематизації, аналізу, збереження і використання, виховання вміння майбутніх фахівців поглиблювати професійні знання і вдосконалювати професійні навички шляхом цілеспрямованої роботи над собою, формування висококваліфікованих фахівців – лікарів. З метою освоєння сучасних аспектів надання акушерсько-гінекологічної допомоги жіночому населенню планується підвищення рівня кваліфікації співробітників кафедри в провідних спеціалізованих центрах України, Росії, Європи, спеціалізація в окремому розділі акушерської чи гінекологічної патології, впровадження в практичну діяльність новітніх методів діагностики та лікування акушерсько-гінекологічної патології, організація у 2012-2017 н.р. Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему «Професіоналізм акушерсько-гінекологічної допомоги: сучасні підходи, концепції, досвід» що дасть можливість підвищити вагомість наукових здобутків працівників усього Тернопільського державного медичного університету у роботі практичної охорони здоров’я України.