Інститут кураторів

ВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ № 2

Формування світогляду, а також всебічний розвиток особистості майбутнього лікаря є одними з першочергових завдань при навчанні студентів у медичних ВНЗ.

Виховна діяльність спрямовується на надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і переконань, забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, формування у студентів гуманістичного світогляду, соціально-політичної орієнтації, моральності і культури, виховання студентів на основі національних традицій та культурно-історичного надбання народу.

Виховна робота з іноземними студентами повинна сприяти формуванню у студентів культури міжособистісних стосунків, толерантності, навичок самоосвіти і різнобічного розвитку їх творчих здібностей; створенню умов для фізичного, інтелектуального, морального і духовного розвитку особистості, поліпшенню соціальної активності студентів, самостійності та відповідальності в житті колективу і соціуму; прищепленню та розвитку загальної культури шляхом їх залучення до української національної культури, звичаїв і традицій.

Єдність суспільних інтересів, інтересів самої особистості і завдань, що стоять перед вищим навчальним закладом, визначає сутність виховного процесу науково-педагогічного колективу кафедри.

Основною метою виховної роботи зі студентами і її важливими завданнями є створення умов для максимального розкриття й розвитку внутрішнього потенціалу кожного майбутнього фахівця, формування його позитивного ставлення до професії лікаря, медсестри, фармацевта в процесі опанування основ професійної діяльності, переведення ресурсного потенціалу зі стану потенційного до актуального.

Основою виховного процесу серед студентів – іноземців є система взаємовідносин, яка визначає взаємодію між викладачем і вихованцем, а також між студентами у багатонаціональному навчальному закладі. Саме тому виховна робота молоді спрямована на розвиток у студентів свідомості, яка відповідає загальнолюдській моралі, і на формування та розвиток стійких моральних звичок, на виховання волі та позитивних якостей характеру, таких як чесність, людяність, справедливість тощо.

Виховна робота серед студентів-іноземців спрямована на

1. організацію міжкультурного діалогу, що передбачає адаптацію студента-іноземця до нових умов життя і здобуття освіти:

* ознайомлення зі специфікою норм і правил, які діють у тому суспільстві, де їм доведеться жити і вчитися найближчими роками, роблячи особливий акцент на тих моментах, що істотно відрізняються від засвоєних ними в рідному соціально-культурному середовищі, навчати їх шаблонів поведінки, адекатних конкретним ситуаціям;

* постійно й неухильно підкреслювати пріоритет норм і цінностей того суспільства, в якому вони зараз живуть, оскільки інакше неможливо адекватно розуміти й реагувати на поведінку інших людей, з якими належить взаємодіяти в навчальних і побутових ситуаціях при збереженні шанобливого ставлення до рідних для студента-іноземця норм, цінностей і звичаїв, прояв інтересу до них

2. організацію навчальної діяльності (формування професійної позиції, професійної спрямованості та пізнавального інтересу). Виховання фахівця-професіонала передбачає, насамперед, формування системних знань, умінь і навичок в обраній сфері діяльності.

3. організацію середовища професійного спілкування (створення умов для підтримки й задоволення пізнавального інтересу). Середовищем професійного спілкування студента є комунікативне середовище, що забезпечує його освітню діяльність. Сюди входить спілкування з викладачами, іншими студентами та колегами з майбутньої професії під час практичних занять, проведення досліджень тощо. Тому особливого значення набуває організація середовища професійного спілкування студентів поза межами власне навчального процесу. Це можуть бути різні гуртки, дослідні проекти, круглі столи, факультативні семінари та інші форми роботи, заохочувані, а часто й організовані педагогічним колективом навчального закладу. Саме через них розвивається духовність, художньо-естетична культура, реалізуються творчі можливості студентів

В основу виховання студентів покладені нормативні документи, що стосуються студентського життя та виховної роботи

* Загальна декларація прав людини,

* Конституція України,

* Указ Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти України»,

* Закон України «Про вищу освіту»,

* Концепція національно-патріотичного виховання молоді,

Основні форми виховної роботи:

* виховання під час навчальних занять та кураторських годин;

* позаурочна та індивідуальна робота;

* заняття в спортивних секціях, творчих колективах, клубах за інтересами;

* участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів;

* робота в органах студентського самоврядування;

* виховна робота в гуртожитках.

Напрямки виховної роботи зі студентами:

* національно-патріотичне виховання;

* інтелектуально-духовне виховання;

* громадсько-правове виховання;

* моральне виховання;

* екологічне виховання;

* естетичне виховання;

* трудове виховання;

* фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.

План виховної роботи

кафедри акушерства та гінекології № 2 факультету іноземних студентів

на 2018/2019 навчальний рік

1. Призначити кураторами студентських груптакихвикладачів:

6 курс 31 гр. - доц. Стельмах О.Є.

33 гр. - доц. Багній Н.І.

34 гр. - доц. Корда І.В.

36 гр. - доц. Петренко Н.В.

1. Проводити години взаємоінформації згідно графіка.

2. З метою ознайомлення колективу кафедри зі студентами курованих груп провести “Вечір знайомств” у конференцзалі пологового будинку.

3. Провести зустріч студентів курованих груп і наставників з іноземними студентами з метою ознайомлення з традиціями і звичаями країн, звідки прибули іноземні студенти.

4. Разом зі студентами відвідати краєзнавчий музей міста Тернополя.

Відповідальна доц. Стельмах О.Є.