Формування світогляду, а також всебічний розвиток особистості майбутнього лікаря є одними з першочергових завдань при навчанні студентів у медичних ВНЗ.

Виховна діяльність спрямовується на надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і переконань, забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, формування у студентів гуманістичного світогляду, соціально-політичної орієнтації, моральності і культури, виховання студентів на основі національних традицій та культурно-історичного надбання народу.

Виховна робота з іноземними студентами повинна сприяти формуванню у студентів культури міжособистісних стосунків, толерантності, навичок самоосвіти і різнобічного розвитку їх творчих здібностей; створенню умов для фізичного, інтелектуального, морального і духовного розвитку особистості, поліпшенню соціальної активності студентів, самостійності та відповідальності в житті колективу і соціуму; прищепленню та розвитку загальної культури шляхом їх залучення до української національної культури, звичаїв і традицій.

Напрямки виховної роботи зі студентами:

національно-патріотичне виховання;  інтелектуально-духовне виховання;  громадсько-правове виховання;  моральне виховання;  екологічне виховання;  естетичне виховання;  трудове виховання; фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.

Основні форми виховної роботи: виховання під час навчальних занять та кураторських годин;  позаурочна та індивідуальна робота;  заняття в спортивних секціях, творчих колективах, клубах за інтересами;  участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів; робота в органах студентського самоврядування;  виховна робота в гуртожитках.

Єдність суспільних інтересів, інтересів самої особистості і завдань, що стоять перед вищим навчальним закладом, визначає сутність виховного процесу науково-педагогічного колективу кафедри.

Основною метою виховної роботи зі студентами і її важливими завданнями є створення умов для максимального розкриття й розвитку внутрішнього потенціалу кожного майбутнього фахівця, формування його позитивного ставлення до професії лікаря, медсестри, фармацевта в процесі опанування основ професійної діяльності, переведення ресурсного потенціалу зі стану потенційного до актуального.

Основою виховного процесу серед студентів – іноземців є система взаємовідносин, яка визначає взаємодію між викладачем і вихованцем, а також між студентами у багатонаціональному навчальному закладі. Саме тому виховна робота молоді спрямована на розвиток у студентів свідомості, яка відповідає загальнолюдській моралі, і на формування та розвиток стійких моральних звичок, на виховання волі та позитивних якостей характеру, таких як чесність, людяність, справедливість тощо.

доц. Наталія Петренко зі студентами 6 курсу

проф. С.М. Геряк з кураторською групою (2021 рік)

доц. І.В. Корда з кураторською групою (2020 рік)

доц. Багній Н.І. проводить круглий стіл з кураторською групою (2019 рік)

доц. Н.В. Петренко з кураторською групою (2018 рік)

доц. О.Є.Стельмах під час зустрічі з кураторською групою (2018 рік) 

доц. Н.І.Багній проводить зустріч з кураторською групою (2018 рік)

доц. Н.В. Петренко зі студентами 6 курсу (2017 рік)

Студенти кураторських груп на зустрічі з ветеранами кафедри (2017 рік)

Зустріч з кураторськмими групами на кафедрі (2016 рік)

доц. О.Є. Стельмах на зустрічі кураторською групою  (2015 рік) 

 Виховна робота серед студентів-іноземців спрямована на

1. організацію міжкультурного діалогу, що передбачає адаптацію студента-іноземця до нових умов життя і здобуття освіти:

* ознайомлення зі специфікою норм і правил, які діють у тому суспільстві, де їм доведеться жити і вчитися найближчими роками, роблячи особливий акцент на тих моментах, що істотно відрізняються від засвоєних ними в рідному соціально-культурному середовищі, навчати їх шаблонів поведінки, адекватних конкретним ситуаціям;

* постійно й неухильно підкреслювати пріоритет норм і цінностей того суспільства, в якому вони зараз живуть, оскільки інакше неможливо адекватно розуміти й реагувати на поведінку інших людей, з якими належить взаємодіяти в навчальних і побутових ситуаціях при збереженні шанобливого ставлення до рідних для студента-іноземця норм, цінностей і звичаїв, прояв інтересу до них

2. організацію навчальної діяльності (формування професійної позиції, професійної спрямованості та пізнавального інтересу). Виховання фахівця-професіонала передбачає, насамперед, формування системних знань, умінь і навичок в обраній сфері діяльності.

3. організацію середовища професійного спілкування (створення умов для підтримки й задоволення пізнавального інтересу). Середовищем професійного спілкування студента є комунікативне середовище, що забезпечує його освітню діяльність. Сюди входить спілкування з викладачами, іншими студентами та колегами з майбутньої професії під час практичних занять, проведення досліджень тощо. Тому особливого значення набуває організація середовища професійного спілкування студентів поза межами власне навчального процесу. Це можуть бути різні гуртки, дослідні проекти, круглі столи, факультативні семінари та інші форми роботи, заохочувані, а часто й організовані педагогічним колективом навчального закладу. Саме через них розвивається духовність, художньо-естетична культура, реалізуються творчі можливості студентів.

В основу виховання студентів покладені нормативні документи, що стосуються студентського життя та виховної роботи: Загальна декларація прав людини, Конституція України, Наказ Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти України», Закон України «Про вищу освіту», Концепція національно-патріотичного виховання молоді.